Gorno Nerezi St. Panteleimon church and monastery: 41.976903, 21.374634